Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları Namaz ve Namaza Dair Tüm Bilgiler

Namaz Duaları ve Anlamları

Bu yazıda, namaz duaları ve anlamları üzerine derinlemesine bir inceleme yapacağız, böylece bu kutsal ibadetin derin manasını daha iyi anlayabileceğiz. Namaz, İslam’ın beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu ibadet, Allah’a yönelerek dua etmek, O’na ibadet etmek ve manevi bir bağ kurmak için gerçekleştirilir. Namaz, bir Müslüman’ın günlük yaşamında Allah’a yönelik bir bağ kurma ve O’na şükretme fırsatı sağlar.

Namaz duaları ve anlamları içeriği sayesinde yaptığımız ibadetleri daha iyi kavrayabilecek ve bu ibadetlerin faziletlerini anlayabileceğiz. Ayrıca duaların anlamlarını anlamak namazın sadece bedensel bir eylem olmaktan çıkıp, ruhsal bir deneyim haline gelmesine yardımcı olur.

Namaz Duaları ve Anlamları Nelerdir?

Namaz duaları ve anlamları şu şekildedir:

1. Fatiha Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Elhamdülillâhi Rabbi’l-‘âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’büdü
ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-müstekîm. Sırâta’l-lezîne en’amte ‘aleyhim ğayri’l-meğdûbi
‘aleyhim ve le’d-dâllîn.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.
Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret gününün mâliki Allah’ın (hakkı)dır, O’na mahsustur. İlâhi! Yalnız Sana ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen’den yardım dileriz. Bizi doğru yola hidâyet eyle. Kendilerine bol bol nîmet verdiğin bahtiyarların yoluna, ki onlar ne azıp sapmış, ne de gazabına uğramışlardır. (Duamızı kabul eyle Allah’ım!)”

2. Fil Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbil-fîl.
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele ‘aleyhim
tayran ebâbîl. Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.
Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Görmedin mi, nasıl etti Rabb’in Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düşüncelerini) bozup büsbütün perişan kılmadı mı? Üzerlerine sert taşlarla atış eden, sürü sürü kuşlar saldı da, hemen onları bir yenik hasıl (güve yiyip tanesiz kalmış ekin yaprağı, saman) gibi kılıverdi.”

3. Kureyş Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’ssayf. Felya’büdû Rabbe hâze’l-beyt. Ellezî et’amehüm min cû’ın ve âmenehüm min havf.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Kureyş’in birbirleriyle veya başkalarıyla andlaşması, anlaşması için; hele yaz ve kış seferlerine (faydalandıkları) andlaşması için, onlar (Kureyş) bundan böyle bu evin (Kâbe’nin) sahibine (Allah’a) ibâdet etsinler; – O (sahip) ki, onları büyük bir açlıktan kurtardı ve müthiş bir korkudan emin kıldı.”

4. Maun Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn. Fezâlike’llezî yedü’’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu ‘alâ ta’âmi’lmiskîn. Feveylün lil-müsallîn. Ellezînehüm ‘an salâtihim sâhûn. Ellezînehüm yürâûn. Ve yemne’ûne’l-mâûn.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.
Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayanı? İşte hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çaresizin ve yoksulun yiyeceğine dair teşvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de başkalarının doyurması için kayırır. Vay o namaz kılanların hâline ki, onlar namazlarını gereği gibi ciddi bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteriş için yaparlar ve yardımlığı sakınırlar (kimseye bir damla şey vermek istemezler.)”

5. Kevser Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike
ve’nhar. İnne şâni’eke hüve’l-ebter.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.
Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabb’in için namaz kıl ve kurban da kesiver. Doğrusu, asıl ebter sana buğz eden

6. Kafirun Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn. Lâ a’büdü mâ
ta’büdûn. Ve lâ entüm ‘âbidûne mâ a’büd. Velâ
ene ‘âbidün mâ ‘abettüm. Velâ entüm ‘âbidûne
mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.
De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptıklarınıza. Siz de tapanlardan değilsiniz benim Mabudum (Allah)’a. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. Hem de siz tapıcı değilsiniz benim ibâdet ettiğim (Allah)’a. Size dîniniz, bana da dînim.”

7. Nasr Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. Ve raeyte’n-nâse
yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbih bi-hamdi
Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.

Allah’ın (vaad eylediği) yardımı geldiği ve zafer kazanıldığı (Mekke’nin fethi ile İslâm’a fütûhat kapılarının açıldığı); ve insanların fevç fevç, küme küme Allah’ın dînine girdiklerini gördüğün zaman artık Rabb’ini överek şanını yücelt ve Allah’tan mağfiret iste. Çünkü O, tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder.”

8. Tebbet Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ
‘anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte
leheb. Vemraetühû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ
hablün min mesed.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.

Ebû Leheb’in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!). Ne malı fayda verdi ona, ne de kazandığı. O, (dünyada benzeri görülmemiş) bir alevli ateşe yaslanacak. Gerdanında hurma liflerinden bükülmüş bir iple odun taşıyan karısı da!”

9. İhlas Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Kul hüvallâhü ahad. Allâhü’s-samed. Lem
yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven
ahad.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.

De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dileğin merciidir, her şey kendisine muhtâc olan Şanlı, Uludur. O, doğurmadı ve doğurulmadı. O’na hiçbir şey denk de olmadı.”

10. Felak Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Kul e’ûzü bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ
halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min
şerri’n-neffâsâti fi’l-‘ukad. Ve min şerri hâsidin
izâ hased.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.
De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allah’a) sığınırım.”

11. Nas Suresi ve Anlamı

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Kul e’ûzü bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.

De ki: Sığınırım Rabb’ine nâsın. Melikine nâsın. İlâhına nâsın; şerrinden o sinsi vesvâsın. Ki, fiskos eder sinelerinde nâsın; gerek cinden (olsun o sinsi) gerekse insden.”

12. Ayetü’l-Kürsi ve Anlamı

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.
Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard. Men-ze’l-lezî yeşfe’u
‘indehû illâ bi-iznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim
ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min
‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti
ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.”

“Allah, O Allah’tır. O, yegâne hak mâbuddur ki O’ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur. Ne gaflet basar O’nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur.

Namazda Okunan Dualar Nelerdir?

5 vakit namazda okunan dualar şu şekildedir:

 1. Kunut duaları
 2. Sübhaneke
 3. Tahıyyat
 4. Salli – Barik
 5. Rabbena

5 vakit namazda okunacak dualar yukarıdaki gibidir. Bunları dışında namaz sonrası okuyabileceğiniz hayır duaları olacağı gibi kendinize ya da sevdiklerinize dair dilek duası gibi dualar okumanız da mümkündür.

Namaz Dualarının Sırası Nasıldır?

Namazda okunan dualar ve sureler sırasıyla şu şekildedir:

 1. Fil Suresi
 2. Kureyş Suresi
 3. Maun Suresi
 4. Kevser Suresi
 5. Kafirun Suresi
 6. Nasr Suresi
 7. Tebbet Suresi
 8. İhlas Suresi
 9. Felak Suresi
 10. Nas Suresi

Namaz dualarının sırası, namazın her rekâtında farklıdır. İslam’da beş vakit namazın her birinde belirli dualar okunur ve bunlar belirli bir sıraya göre yapılır. Namaz nasıl kılınır içeriğimizi okuyarak daha detaylı bilgiler edinmeniz mümkün.

Namazdan Sonra Okunacak Dualar Nelerdir?

Namazdan sonra okunacak dualar ve sureler aşağıdaki gibidir.

 1. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar (Tesbihat): Bu dualar, “Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah en büyüktür” anlamlarına gelir. Bu dualar, Allah’ın büyüklüğünü ve şükrünü ifade etmek için sıkça okunur.
 2. İstiğfar Duası: “Astaghfirullah” veya “Estağfirullah” diyerek Allah’tan bağışlanma dilemek anlamına gelir. Kişi, günahları için Allah’tan bağışlanma ve affetme isteğiyle bu duayı okur. Bu duayı kuşluk namazı kılındıktan sonra da okumak faziletlidir.
 3. Salavat-ı Şerife (Peygamber Efendimize Salat ve Selam Gönderme): “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” diyerek Peygamber Efendimize salat ve selam göndermek.
 4. Ayete’l-Kürsi: Namazdan sonra Ayete’l-Kürsi okunması da yaygın bir uygulamadır. Bu ayet, Allah’ın kudretini ve gücünü vurgular.
 5. Duha Suresi: Duha Suresi, sabah namazından sonra kılınan duha namazı sırasında okunan bir suredir. İçeriğinde sabahın bereketi ve Allah’ın lütuf ve ihsanlarına şükran ifadesi bulunur.
 6. İhlas, Felak ve Nas Sureleri: Namazdan sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini okumak da yaygın bir uygulamadır. Bu sureler, Allah’a sığınmayı, O’na yönelmeyi ve korunmayı ifade eder.

Namazdan sonra okunacak dualar yukarıdaki gibidir. Bu duaların yanı sıra kişinin kendi niyetine ve ihtiyacına göre farklı dualar da okunabilir. Önemli olan samimi bir kalp ile Allah’a yönelmek ve O’ndan bağışlanma, yardım ve hidayet dilemektir.

Namazdan Sonra Nasıl Dua Edilir?

Namazdan sonra şu şekilde dua edilir:

 1. Namazı bitirdikten sonra sağ tarafınıza dönerek oturun.

 2. Sağa ve sola dönerek “Esselamu aleykum ve rahmetullahi” diyerek selam verin.

 3. Otururken 33 kere “Subhanallah”, 33 kere “Elhamdulillah”, 33 kere “Allahu ekber” diyerek tesbih çekin.

 4. “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âlihi ve sellim” diyerek salavat getirin.

Peygamber Efendimiz Namazdan Sonra Nasıl Dua Ederdi?

Peygamber Efendimiz, namazdan sonra çeşitli dualar okurdu. Bunlar arasında Allah’a hamd ve şükür ifadeleri, bağışlanma dileği, salat ve selam gönderme gibi dualar yer alırdı. Herhangi bir dua okunurken samimi bir niyet ve kalpten Allah’a yönelme önemli olduğu gibi, Peygamber Efendimiz’in öğrettiği duaları ve duaların anlamlarını hatırlamak da önemlidir.

Namaz Dualarını Ezberlemenin Yolları Nelerdir?

Namaz dualarının ezberlemenin yolları şu şekildedir:

 1. Namaz dualarını sesli bir şekilde okuyun.
 2. Her gün belirli zamanlarda namaz dualarını yazın ve tekrar tekrar okuyun, özellikle yazmak namaz dualarını ezberlemenin en etkili yoludur.
 3. Duaların Türkçe anlamlarını öğrenin.
 4. Duaları parça parça ezberleyin, önce kısa duaları ezberlemeye çalışın.
 5. Namaz dualarını sesli bir şekilde dinleyin.

Namaz dualarını ezberleme yolları bu şekildedir. Ezberleme süreci sabır ve istikrar gerektirir. Acele etmeyin ve düzenli bir şekilde çalışmaya devam edin. İstikrarlı bir şekilde çaba göstermek duaları daha iyi ezberlemenize yardımcı olacaktır.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir